برچسب: مستراح روستایی

جلوگیری از شیوع بیمار های چاه فاضلاب
سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

جلوگیری از شیوع بیمار های چاه فاضلاب

دفع فاضلاب حاصل از شستشو فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است که مواد مدفوعی و یا فاضلاب مستراح در آن وجود ندارد. فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماری زا است که تماس مستقیم یا غیرمستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید. این فاضلاب را باید به وسیلۀ چاهک های جذبی و یا ا