برچسب: دفع نا صحیح مدفوع

جلوگیری از شیوع بیمار های چاه فاضلاب
سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

جلوگیری از شیوع بیمار های چاه فاضلاب

دفع فاضلاب حاصل از شستشو فاضلاب ناشی از شستشو ، بخشی از فاضلاب خانگی است که مواد مدفوعی و یا فاضلاب مستراح در آن وجود ندارد. فاضلاب ناشی از شستشو ، حاوی تعدادی عوامل بیماری زا است که تماس مستقیم یا غیرمستقیم آن با انسان ممکن است ایجاد بیماری نماید. این فاضلاب را باید به وسیلۀ چاهک های جذبی و یا ا