برچسب: دیواره چاه

اصول ايمني حفر چاه
دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴

اصول ايمني حفر چاه

براي پيشگيري از حوادث چاه و ريزش و تخريب چاه ها بايد به موارد مهم زير توجه داشته باشيد. حفر چاه يک کار فني تخصصي است شهروندان بايد توجه داشته باشند که حفر چاه ها را فقط به افراد مجرب و فني بسپارند. فاصله چاه از ديوارهاي جانبي و ديگر چاه ها بايد حداقل 3 متر باشد. دور چيني دور چاه ها يکي