هفت طرح شاخص آب و فاضلاب در البرز اجرا مي شود
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

هفت طرح شاخص آب و فاضلاب در البرز اجرا مي شود

با اعتبار 819 ميليارد ريال

هفت طرح شاخص آب و فاضلاب در البرز اجرا مي شود

هفت طرح شاخص در بخشهاي آب و فاضلاب استان البرز با اعتبار 819 ميليارد ريال در سال 94 اجرايي مي شود.

مهندس عليرضا مناسکي معاون مهندسي و توسعه شركت آب وفاضلاب استان البرز با اعلام اين خبر بيان داشت: اين طرحها شامل: ارتقا تصفيه خانه آب شماره 2 کرج به ظرفيت 200 ليتر در ثانيه، پروژه PLC (کنترل کننده هاي قابل برنامه ريزي) در مدول دوم تصفيه خانه آب شماره 2 کرج، افزايش ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب از 141 هزار نفر فعلي به 334 هزار نفر با بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهر جديد هشتگرد به ظرفيت 50 هزار نفر، کرج به ظرفيت 140 هزار نفر و در قوچ حصار نظرآباد به ظرفيت 3000 نفر انجام خواهد شد.

وي با تشريح ساير طرحها ادامه داد: تکميل مدول اول تصفيه خانه فاضلاب مهدي آباد به ظرفيت 40 هزار نفر، احداث آب شيرين کن اشتهارد با ظرفيت تصفيه 55 ليتر در ثانيه به روش B.O.O(خريد تضميني آب)، ارتقاي چاههاي فلمن (دهانه گشاد) موجود با پيش بيني افزايش آبدهي به ميزان 60 ليتر در ثانيه و در نهايت، آغاز عمليات احداث تصفيه خانه آب شماره 3 کرج، هفت طرح شاخص آبفا در سال 94 است که با اعتبار 819 ميليارد ريال اجرايي خواهد شد.

منبع : آبفای البرز