رنگ متفاوت برای محلول های لوله بازکن
جمعه ۴ دی ۱۳۹۴

رنگ متفاوت برای محلول های لوله بازکن

به گزارش خانه پاک با توجه به حوادث ناشی از محلول لوله بازکن وبا توجه به اینکه مجوز واحد های تولیدی این محصولات ازطریق اداره کل صنایع ومعادن وزارت صنعت ومعدن وتجارت صادر می گرددمقتضی است به گزارش خانه پاک  با توجه به مخاطرات ناشی از مصرف ناصحیح این محصولات نظارت بر بسته بندی و نحوه برچسب گذاری این محصولات به شرح ذیل صورت پذیرد :

به گزارش خانه پاک

1.عدم استفاده از رنگهای جذاب در بسته بندی 2.عدم باز شدن آسان درپوش این محصولات 3.درج احتیاطهای لازم در برچسب گذاری 4.توضیح روش مصرف بطور کامل 5.مشخص نمودن محل های مصرف

 دکتر عبدالعظیم بهفر

مدیر کل نظارت بر مواد آرایشی و بهداشتی

منبع : وبسایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان