کدام معادن فاضلاب‌شان را در رودخانه ریختند؟
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴

کدام معادن فاضلاب‌شان را در رودخانه ریختند؟

مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت فاضلاب و دفع آن در معادن ایران پرداخته است که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در سال 92 معادن سنگ‌آهن با 9 میلیارد و 422 میلیون تومان، بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده‌اند.

بررسی‌های از اطلاعات زیست محیطی که به تازگی مرکز آمار ایران از معادن در حال بهره‌برداری منتشر کرده، سال 1392 از تعداد 5 هزار و 445 معدن فعال کشور، هزار و 597 معدن که 29.3 درصد از کل معادن است، دارای فاضلاب است.به گزارش خانه پاک  از این تعداد معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی وسنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با 785، 449 و 163 معدن، بیشترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش خانه پاک همچنین نتایج آمارگیری نشان می‌دهد که در سال 92، از تعداد هزار و 597 معدن دارای فاضلاب، 494 معدن دارای سیستم تصفیه فاضلاب بوده‌اند. که از این تعداد، 19 معدن از تصفیه شیمیایی، 448 معدن از تصفیه فیزیکی و 27 معدن نیز از روش‌های شیمیایی و فیزیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده کرده‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران، محل دفع فاضلاب 846 معدن در زمین‌های غیرکشاورزی، 282 معدن در چاه، 156 معدن در رودخانه، 44 معدن در زمین‌های کشاورزی و 268 معدن در سایر محل‌ها است. همچنین آمارها نشان می‌دهد در معادن دارای فاضلاب و بدون سیستم تصفیه فاضلاب، محل دفع فاضلاب 638 معدن در زمین‌های غیرکشاورزی، 218 معدن در چاه، 49 معدن در رودخانه، 20 معدن در زمینه‌های کشاورزی و 156 معدن در سایر محل‌ها است. اما نتایج محاسبه این آمارها نشان می‌دهد از 3 هزار و 724 معدن دارای باطله در سال 92، 617 معدن از مخزن سد باطله، دو هزار و 831 معدن از مخزن دپوی باطله و 274 معدن از سایر روش‌ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده کرده‌اند. گزارش خانه پاک همچنین بررسی‌ها از آمار سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست معادن بیانگر این است که در سال 92، 614 معدن معادل 11.3 درصد از کل معادن در بخش محیط زیست سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند که از این تعداد، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ‌ آهک و سنگ لاشه به ترتیب با 169، 127 و 52 معدن بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست بوده‌اند. گزارش خانه پاک همچنین توزیع استانی معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد که استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و هرمزگان به ترتیب با 71، 66 و 60 معدن بیشترین تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش گزارش خانه پاک، نتایج طرح نشان می‌دهد که در سال 92، در مجموع 20 میلیارد و 460 میلیون تومان در بخش محیط زیست معادن در حال بهره‌برداری کشور سرمایه‌گذاری شده است که معادن استخراج سنگ‌آهن با 9 میلیارد و 422 میلیون تومان، بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده‌ است و معادن استخراج شن و ماسه و سرب و روی با 2 میلیارد و 556 میلیون تومان و 2 میلیارد و 215 میلیون تومان سرمایه‌گذاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.خدمات فنی ایرانیان

بررسی‌ها از ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌برداری در بخش محیط زیست بر حسب فعالیت از سال 89 تا 92 نیز نشان می‌دهد توزیع استانی معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد که معادن استان یزد با 7 میلیارد و 880 میلیون تومان (38.5) درصد بیشترین سرمایه‌گذاریدر بخش محیط زیست را انجام داده‌اند و پس از یزد، استان‌های کرمان، همدان، زنجان و تهران قرار دارند.

همچنین از تعداد 614 معدن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست، 352 معدن در بخش فضای سبز، 271 معدن در بخش هوا، 157 معدن در بخش آب و فاضلاب، 120 معدن در بخش پسماند و 32 معدن در سایر بخش‌های محیط زیست، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از این رو نتایج نشان می‌دهد که از مجموع 20 میلیارد و 460 میلیون تومان سرمایه‌گذاری معادن برای محیط زیست، 4 میلیارد و 786 میلیون تومان در بخش آب و فاضلاب، 5 میلیارد و 891 میلیون تومان در بخش هوا، 5 میلیارد و 239 میلیون تومان در بخش پسماند، یک میلیارد و 855 میلیون تومان در بخش فضای سبز و 2 میلیارد و 686 میلیون تومان در سایر بخش‌های مربوط به محیط زیست، سرمایه‌گذاری شده است.

منبع : وبسایت تی نیوز