شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۱:۰۲

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
طوقه چینی
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴

طوقه چینی

طوقه چینی • تعریف طوقه چینی طوقه چینی به دورچینی یک یا یک و نیم آجره و در ارتفاعهای مختلف جهت جلوگیری از ریزش و استحکام دهانهی چاههای فاضالب و قناتها و چاههای آب آشامیدنی میگویند. که در شکل  مالحظه ش میکنید در اکثر شهرهای ایران متداولترین روش برای جمع آوری فاضالب ساختمان، استفاده از چ

طوقه چینی • تعریف طوقه چینی طوقه چینی به دورچینی یک یا یک و نیم آجره و در ارتفاعهای مختلف جهت جلوگیری از ریزش و استحکام دهانهی چاههای فاضالب و قناتها و چاههای آب آشامیدنی میگویند. که در شکل  مالحظه ش میکنید در اکثر شهرهای ایران متداولترین روش برای جمع آوری فاضالب ساختمان، استفاده از چاه است. • چاه فاضالب چاه از دو قسمت میله و انباره شکیل میشود. • میله چاه عبارت است از استوانهای که اندازهی قطر مقطع آن حدود 90سانتیمتر است. ارتفاع میله باید به اندازهای باشد که به زمین آبکش برسد و خطری برای سازه بهوجود نیاورد. ارتفاع مناسب میله 12متر و حداقل 8 متر میباشد. • انباره چاه انباره چاه در پایین میله حفر میشود و برای حجم انباره نمیتوان عدد دقیقی را گفت زیرا بستگی به عواملی از قبیل فاضالب تولید شده، مواد تشکیل دهنده ی فاضلا ب، قدرت جذب زمین و غیره دارد و به شکل مکعب مستطیل یا مخروط ناقص یا به صورت راهرو قنات حفر میشود. به طور تقریب برای هر 10نفر انباری به گنجایش 8 مترمکعب برای مدت 20سال کفایت میکند.     شناسایی اصول ایمنی در طوقه چینی • ایمنی عبارت است از حفظ و نگهداری افراد و کارهای انجام شده. علا وه بر اینکه در هنگام کار پوشیدن لباس کار، کلا ه ایمنی، دستکش و کفش ایمنی الزامی است، باید به نکات زیر توجه داشت:

 
- چون طوقه چینی در ارتفاع انجام می شودنسبت به کف چاه و نمیتوان از چوب بست استفاده کرد، بنابراین در هنگام اجرا تا از محکمی جای پا، اطمینان حاصل نشود بر روی آن تکیه نمیکنند و هنگام طوقه چینی وقتیکه پا روی رجهای چیده شده قرار میگیرد باید پا را در انتهای آجر قرار داده نه لبه داخلی آن و همچنین حرکت اضافی در دهانهی چاه انجام نشود. - هنگام انتقال مصالح دقت شود تا به کسی آسیبی نرسد. - هنگام کار حتما از کمربند ایمنی استفاده شود و موقع خستگی، کار را رها کرده و بعد از رفع خستگی مشغول بهکار شوید. -آشنایی با ابزار کار مورد نیاز در طوقه چینی ابزار و وسایلی که در هنگام طوقه چینی مورد نیاز است عبارتند از: کمچه، تیشه بنایی، ماله بنایی، متر، بیل، استانبولی و فرقون جهت حمل آجر و مالت   -آشنایی با مصالح مورد نیاز در مصالح مورد نیاز جهت طوقه چینی عبارتند از: شن، ماسه، سیمان، آجر و سنگ   در مورد شن، ماسه، سیمان در مبحث مالت بهطور کامل شرح و در مورد آجر هم در مبحث انواع آجر کامال توضیح داده شد و شما میتوانید جهت یادآوری مراجعه نمایید. سنگ از نظر شکل ظاهری دارای تنوع فراوان است و آنها را از طریق شکل ظاهری، درجه سختی و رنگ شناسایی میکنند. سنگهایی که جهت طوقهچینی استفاده میشود باید از نوع مرغوب و محکم باشد و آنها را قبال شکسته و بهصورت زاویهدار و مکعب یا مکعب مستطیل درآورده و بعد مورد استفاده قرار داد. منبع:وبسایت علم وفن    

مقالات مرتبط