شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۵۸

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
استفاده از خاک اره در فاضلاب
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

استفاده از خاک اره در فاضلاب

استفاده از خاک اره در حذف فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی   امروزه آلودگی رو به افزایش فاضلابهای شهری و صنعتی با یونهای فلزی سمی، یک مسئله نگران کننده زیست محیطی می باشد.   مقدمه: امروزه آلودگی رو به افزایش فاضلابهای شهری و صنعتی با یونهای فلزی سمی، یک مسئله نگران کننده زیست محیطی می باش

استفاده از خاک اره در حذف فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی

مقدمه:

امروزه آلودگی رو به افزایش فاضلابهای شهری و صنعتی با یونهای فلزی سمی، یک مسئله نگران کننده زیست محیطی می باشد. در راستای تحقیقات بر روی روشهای نوین، ساده و ارزان قیمت تصفیه فاضلاب توجه محققین به استفاده از خاک اره که از مواد لیگنو سلولزی فراوان و ارزان قیمت می باشد، صورت گرفته است.

Image result for ‫خاک اره‬‎

روش ها:

این مطالعه از نوع مطالعات تجربی محسوب شده و کاربردی بنیادی می باشد. در این تحقیق از ۲ نوع خاک اره کاج و ممرز و نیز مخلوط کاج و ممرز استفاده گردید، به این صورت که ابتدا محلولهای ۳۰،۴۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر بودن فلزی را در تماس با میزان جاذب ۰.۵، ۵/۱ گرم قرار داده و کارایی حذف در این شرایط بررسی گردید. سپس PH سوسپانسیون حاوی ۳۰mg/l یون فلزی و میزان جاذب ۵/۱ گرم را تغییر داده و PH بهینه حذف فلزات مختلف انتخاب گردید. محلولهای فلزی شامل یونهای نیکل، روی و کروم بودند. تعداد نمونه ها در هر حالت ذکر شده، حداقل ۳ نمونه بود.

نتایج:

نتایج نشان دادند که بهترین کارآیی حذف در غلظت ۳۰mg/l و میزان جاذب ۵/۱ گرم حاصل شد. همچنین در همه فلزات به جز کروم، با افزایش PH، میزان حذف یون فلزی افروده گشت (p<۰.۰۵)

بحث:

بر اساس یافته ها این مطالعه، خاک اره توانایی خوبی در حذف فلزات سنگین از خود نشان داده است. لذا با جایگزین کردن و یا استفاده از این روش به همراه روشهای دیگر تصفیه می توان به راندمان بهتری دست یافت. در حالی که هزینه های بهره برداری به دلیل هزینه پایین تهیه خاک اره به طور چشمگیری کاهی می یابد.

منبع:وبسایت آفتاب