شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۰۴:۱۵

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
اجرای شبکه فاضلاب در دوره هخامنشیان
جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴

اجرای شبکه فاضلاب در دوره هخامنشیان

تاریخچه دفع فاضلاب در ایران   نظر به اینكه ایرانیان باستان از اثر ویران کننده بارانهای زمستانی و فاضلاب مجموعه های مسکونی آگاه بودند در تخت جمشید شبکه مجاری فاضلاب تعبیه کردند. آنچه از دامنه های کوه رحمت جاری می شد توسط خندقی دفع می گردید. مازاد ظرفیت خندق و نیز آبی که از نهرهای واقع در زیر استح

تاریخچه دفع فاضلاب در ایران

 

نظر به اینكه ایرانیان باستان از اثر ویران کننده بارانهای زمستانی و فاضلاب مجموعه های مسکونی آگاه بودند در تخت جمشید شبکه مجاری فاضلاب تعبیه کردند. آنچه از دامنه های کوه رحمت جاری می شد توسط خندقی دفع می گردید. مازاد ظرفیت خندق و نیز آبی که از نهرهای واقع در زیر استحکامات و قسمتهای مسکونی جمع آوری می شد بوسیله مجاری فاضلاب زیرزمینی به خارج روان می گشت. مثال دیگر سیستم دفع فاضلاب مربوط به ارگ گلی بم می باشد. شبکه فاضلاب این شهر بیشتر به منظور کنترل سیلاب ناشی از رگبارهای تندی بوده که در شرایط اقلیمی آن نواحی بسیار مخرب بوده است. این شبکه فاضلابهای خانگی ساکنین را جمع آوری و منتقل می نموده و رد نهایت به خندقی منتهی می شده و در داخل آن تخلیه می گردیده است. نمونه ای از كاربرد فاضلاب استفاده از گازهای حاصل از تصفیه فاضلاب است. از آن جمله حمام شیخ بهایی در اصفهان است كه منبع انرژی گرمایی خود را از گازهای حاصل از فاضلاب بدست می آورده است.

منبع:شرکت آب و فاضلاب استان مشهد