چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۳۳

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
جمع آوری و دفع فاضلاب (انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب خانگی)
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

جمع آوری و دفع فاضلاب (انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب خانگی)

- شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی: در شکل زیر شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی نشان داده شده است. همان طور که در شکل ملاحظه می شود شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی شامل قسمت های زير است: 1- لوله های افقی فاضلاب 2- لوله قائم (رايزر) فاضلاب 3- لوله افقی اصلی فاضلاب 4- لوله های

- شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی: در شکل زیر شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی نشان داده شده است. همان طور که در شکل ملاحظه می شود شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی شامل قسمت های زير است: 1- لوله های افقی فاضلاب 2- لوله قائم (رايزر) فاضلاب 3- لوله افقی اصلی فاضلاب 4- لوله های هواکش هر يک از وسايل بهداشتی 5- لوله های افقی هواکش 6- لوله قائم (رايزر) هواکش فاضلاب وسايل بهداشتی از طريق لوله های افقی فاضلاب به لوله قائم فاضلاب می ريزد و از طريق لوله قائم فاضلاب وارد لوله افقی اصلی شده و سپس از طريق اين لوله از ساختمان خارج می شود. شبکه هواکش دارای لوله های افقی و لوله عمودی است. لوله هواکش هر يک از وسايل بهداشتی بعد از سيفون انشعاب گرفته شده و به يک ديگر وصل می شود و از طريق لوله های افقی به لوله قائم هواکش متصل می گردد. لوله قائم هواکش از يک طرف از بالای بالاترين مصرف کننده ها و از زير پايين ترين وسايل بهداشتی به لوله قائم فاضلاب متصل می شود. به طور کلی هدف از استفاده از لوله کشی هواکش ايجاد فشار مثبت بر روی سيفون ها و جلوگيری از تبخير آب درون آن و سهولت در حرکت فاضلاب درون لوله های افقی و قائم فاضلاب است. موضوع مهمی که در مورد لوله های هواکش بايد به آن توجه شود اين است که لوله افقی هواکش بايد بالاتر از وسايل بهداشتی قرار گيرد و لوله های افقی هواکش و فاضلاب بايد دارای شيب مناسبی در جهت عکس يک ديگر باشند. استفاده از سيستم انفرادی بيشتر در مورد شبکه های فاضلابی است که تعداد وسايل بهداشتی در آن زياد باشد و فاصله لوله قائم فاضلاب از وسايل بهداشتی دور بوده و امکان اتصال لوله قائم فاضلاب نزديک به وسايل بهداشتی ممکن نباشد. شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش انفرادی   - شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری: شکل زیر روش جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری رانشان می دهد. در این روش به جای استفاده از هواکش انفرادی برای هر یک از وسایل بهداشتی، برای هر خط افقی فاضلاب، یک لوله هواکش در نظر گرفته می شود که در نقطه ای بالاتر از وسایل بهداشتی به لوله قائم هواکش متصل می شود و طرف دیگر لوله هواکش نیز به زیر وسایل بهداشتی که در پایین ترین قسمت ساختمان قرار دارند به لوله قائم فاضلاب متصل می گردد. شبکه جمع آوری فاضلاب با هواکش مداری