چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۲۰

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
جمع آوری و دفع فاضلاب (جمع آوری فاضلاب خانگی)
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

جمع آوری و دفع فاضلاب (جمع آوری فاضلاب خانگی)

به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زندگی و جمع آوری و هدايت فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است. در طرح اين سيستم بايد کمترين طول لوله در نظر گرفته شود. همچنين تدابيری به منظور دفع سريع فاضلاب و جلوگيری از گرفتگی در مسير فاضلاب پيش بينی شود، از جمله می توان به استفاده از لوله هايی

به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زندگی و جمع آوری و هدايت فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است. در طرح اين سيستم بايد کمترين طول لوله در نظر گرفته شود. همچنين تدابيری به منظور دفع سريع فاضلاب و جلوگيری از گرفتگی در مسير فاضلاب پيش بينی شود، از جمله می توان به استفاده از لوله هايی با قطر مناسب، شيب بندی مناسب لوله ها و استفاده از وصاله های ۴۵ درجه (زانو، سه راه و…) اشاره کرد.

اجزای اصلی سيستم جمع آوری فاضلاب خانگی: سيفون ۱: وسيله ای است که از يک طرف به وسيله بهداشتی و از طرف ديگر به شاخه افقی فاضلاب اتصال دارد. وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيری از عبور هوا و گاز درون شبکه به داخل ساختمان می شود. لوله افقی فاضلاب: از اين لوله برای انتقال فاضلاب از سيفون به لوله قائم فاضلاب استفاده می شود. لوله قائم فاضلاب: فاضلاب از طريق لوله های افقی هر طبقه وارد لوله قائم شده به طرف پايين حرکت می کند. لوله هواکش: برای ايجاد ارتباط شبکه فاضلاب با جو و تخليه گاز و هوای درون شبکه به بيرون می باشد و يکی از مهم ترين قسمت های شبکه لوله کشی فاضلاب است که تا روی بام امتداد می يابد.

اجزای يک سيستم فاضلاب

شکل1 : اجزای يک سيستم فاضلاب