شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۰۹:۵۲

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
جمع آوری و دفع فاضلاب (انواع فاضلاب)
جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴

جمع آوری و دفع فاضلاب (انواع فاضلاب)

ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيری از انواع آلودگی ها، سيستم های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گيرد. شکل 1 اثرات ورود فاضلاب ها به درون رودخانه ها و درياها مهم ترين عل

ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيری از انواع آلودگی ها، سيستم های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گيرد.

اثرات ورود فاضلاب ها به درون رودخانه ها و درياها

شکل 1 اثرات ورود فاضلاب ها به درون رودخانه ها و درياها

مهم ترين علل ضرورت جمع آوری و تصفيه فاضلاب عبارتست از: ۱ بالا آمدن سطح آب های زيرزمينی، به علت اينکه ميزان تخليه فاضلاب در آب های زيرزمينی با ميزان برداشت از آب های زيرزمينی متناسب نيست، به طوری که ممکن است فاضلاب دفع شده در نقاط مرتفع شهر در پايين ترين نقاط شهر به سطح زمين برسد. ۲ آلودگی آب های زيرزمينی به علت دفع فاضلاب به روش غير بهداشتی که مخاطرات بهداشتی زيادی را نيز به دنبال خواهد داشت. ۳ آلودگی خاک که در نتيجه، ترکيبات شيميايی و عوامل بيولوژيکی (بيماری زا) از طريق زنجيره غذايی (خاک به گياه، گياه به حيوان، حيوان به انسان و يا گياه مستقيم به انسان) به بدن انسان وارد می شود. ۴ صدمه به حيات آبزيان 

۵ عدم امکان استفاده مجدد از پسآب حاصل از تصفيه فاضلاب که باعث صرف هزينه های سنگين برای تأمين و انتقال آب می شود.

۶ به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی (در جمهوری اسلامی ايران، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می شود و…)