جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۳۰

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
جمع آوری و دفع فاضلاب (انواع فاضلاب)
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

جمع آوری و دفع فاضلاب (انواع فاضلاب)

فاضلاب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسيم می شوند.  فاضلاب خانگی: پس ازاستفاده از حمام ، دست شويی، توالت، ماشين لباس شويی و ديگر وسايل بهداشتی، فاضلابی توليد می شود که آن را فاضلاب خانگی می گويند. فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سنگين (شامل فاضلاب توالت ها) و فاضلا

فاضلاب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضلاب های خانگی، صنعتی و سطحی تقسيم می شوند.  فاضلاب خانگی: پس ازاستفاده از حمام ، دست شويی، توالت، ماشين لباس شويی و ديگر وسايل بهداشتی، فاضلابی توليد می شود که آن را فاضلاب خانگی می گويند. فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سنگين (شامل فاضلاب توالت ها) و فاضلاب سبک (شامل فاضلاب دست شويی ها،ظرف شويی ها، زيردوشی ها و امثال اين وسايل) تقسيم می شود. فاضلاب صنعتی: با توجه به نوع فعاليت در مراکز صنعتی و بهداشتی (مانند فاضلاب بيمارستان ها)، اين فاضلاب ها ايجاد می شود که ممکن است شامل انواع مواد شيميايی، باکتری ها، قارچ ها و مواد ديگر با رنگ، درجه حرارت، بو و درجه اسيدی متفاوت باشند. فاضلاب سطحی: آب های حاصل از بارندگی ها و شست وشوی معابر عمومی، فاضلاب های سطحی را تشکيل می دهند. اين نوع فاضلاب نيز از مواد جامد و آب تشکيل شده اند و بيشترين قسمت مواد جامد فاضلاب های سطحی را پس مانده های مواد غذايی، شن، ماسه، ذرات گياهی، مواد نفتی و… تشکيل می دهند.