جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ساعت ۲۱:۲۹

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
روش جدید آزمایش پمپاژ برای چاه های آب
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴

روش جدید آزمایش پمپاژ برای چاه های آب

بعد از حفاری چاه های آب ، برای تعیین میزان آبدهی چاه و انتخاب الکتروپمپ مناسب از آزمایش پمپاژ استفاده می شود. روش قدیمی و رایج آزمایش پمپاژ چاه به این صورت است که یک پمپ شفت و غلاف در داخل چاه نصب می شود و توسط یک موتور دیزلی، پمپ شفت و غلاف در یک دور ثابت کار می کند ، با پمپاژ آب از داخل چاه ، سطح

بعد از حفاری چاه های آب ، برای تعیین میزان آبدهی چاه و انتخاب الکتروپمپ مناسب از آزمایش پمپاژ استفاده می شود.

روش قدیمی و رایج آزمایش پمپاژ چاه به این صورت است که یک پمپ شفت و غلاف در داخل چاه نصب می شود و توسط یک موتور دیزلی، پمپ شفت و غلاف در یک دور ثابت کار می کند ، با پمپاژ آب از داخل چاه ، سطح آب داخل چاه پایین می رود  هنگامی که سطح دینامیک آب ثابت شد آبدهی چاه نیز با استفاده از روش جت آب اندازه گیری میشود.این کار با دورهای دیگر پمپ(حداقل در سه دور مختلف و معمولا پنج دور مختلف پمپ )  انجام می شود .

بعد از اینکه اعداد مربوط به آبدهی چاه و سطح دینامیک آب داخل چاه برای دورهای مختلف پمپ اندازه گیری شد، با استفاده از یک سری محاسبات مهندسی، ضرایب هیدرودینامیک چاه و سفره آبده (افت ویژه ،دبی ویژه ، افت شبکه جدار چاه ، افت سفره آبده و افت کلی چاه) محاسبه شده و منحنی مشخصه های چاه ( شامل: منحنی افت شبکه ،منحنی افت سفره آبده ، و منحنی افت کلی چاه) بر روی دستگاه مختصات حسابی ترسیم می شوند. با توجه به منحنی های ترسیم شده مشخص می شود که آیا چاه توسعه یافته است یا خیر؟ و همچنین حداکثر آبدهی مجاز چاه مشخص می شود.

در روش جدید آزمایش پمپاژ چاه که در این مقاله معرفی می شود با استفاده از یک دستگاه کنترل دور فرکانسی موتور ، دور الکتروپمپ به دلخواه تغییر می کند و بسته به مقدار دور ، مقدار آبدهی چاه نیز تغییر می کند. برای اندازه گیری آبدهی چاه نیز از کنتورهای حجمی یا الکترومغناطیس و آلتراسونیک و یا روش جت آب استفاده می شود.

در روش جدید نیازی به بیرون کشیدن الکتروپمپ شناور نصب شده در داخل چاه و نصب الکتروپمپ توربینی نمی باشدهمچنین نیازی به  تخلیه وجمع آوری منصوبات سر چاهی نمی باشد  و تنها با استفاده از یک دستگاه کنترل دور فرکانسی موتور ، دور الکتروپمپ به دلخواه تغییر می کند و مقدار آبدهی  چاه نتظیم می شود. وقتی آبدهی چاه در یک دور ثابت الکتروپمپ ثابت شد، مقدار عمق آب زیرزمینی اندازه گیری می شود و با استفاده از همان محاسبات مهندسی قبلی ، ضرایب هیدرودینامیک چاه و سفره آبده محاسبه شد ه و منحنی مشخصه های  چاه ترسیم می شوند.

با توجه به منحنی های رسم شده وضعیت توسعه یافتگی چاه و حداکثر آبدهی مجاز چاه بررسی و محاسبه می گردد.

در روش جدید آزمایش پمپاژ نیازی به تخلیه الکتروپمپ داخل چاه و نصب پمپ شفت و غلاف با موتور دیزل نیست. بنابراین این روش آزمایش پمپاژ برای چاه های آب در حال بهره برداری بسیار مناسب تر از آزمایش پمپاژ به روش معمولی می باشد.

لازم به ذکر است ، چاه های آب به مرور زمان دچار فرسودگی و گرفتگی شبکه های لوله جدار و تغییرات آبدهی می شوند و نیاز به بازسازی و احیا دارند. قبل از عملیات بازسازی و احیا چاه ،انجام آزمایش پمپاژضروری می باشد . بنابراین چاه های آب هر چند سال نیاز به آزمایش پمپاژ دارند.

داده ها و نتایج حاصل از آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه   شکل شماره 1   –   داده ها و نتایج حاصل از آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه  

منحنی مشخصه های  یک حلقه چاه

شکل شماره 2 –  منحنی مشخصه های  یک حلقه چاه 

عکس دستگاه کنترل دور فرکانسی موتور (vsd)

شکل شماره 3– عکس دستگاه کنترل دور فرکانسی موتور (vsd)

منابع:

1). مقاله جایگزینی ایستگاه های پمپاژ مجهز به کنترل دور به جای مخازن هوایی ، مهندس ولی آقا آقابیگی، 1389

2). هیدرولیک کاربردی ، دکتر علیزاده،1380

3). جزوه دانشگاهی ایستگاه های پمپاژ، دکتر فاضلی، 1378

4). هیدرولوژی زیرزمینی، دکتر قدرتنما و دکنر عبدالرزاقی،1379

5). جزوه دانشگاهی چاه هخای آب ، مهندس ابراهیمی،1378

6). آبرسانی شهری،دکتر منزوی، 1383

7). جزوه دانشگاهی بهره برداری چاه های آب ، دکتر ناجی ،1375