شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ساعت ۱۰:۴۳

لوله بازکنی - تخلیه چاه

مشاوره رایگان و خدمات 24 ساعته
استانداردهاي خروجی فاضلاب (به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب)
جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳

استانداردهاي خروجی فاضلاب (به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب)

  مقدمه و تعاریف این استاندارد به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده ( 3) همین آیین نامه و با همکاري وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنا یع، معدن و فلزات، کشور و کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است . در این استانداد تعارف

  مقدمه و تعاریف این استاندارد به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده ( 3) همین آیین نامه و با همکاري وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنا یع، معدن و فلزات، کشور و کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است . در این استانداد تعارف و اصطلاحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند . - آب سطحی : عبارت است از آبهاي فصلی یا دائمی ، دریاچه ها طبیعی یا مصنوعی و تالابها . - چاه جاذب : عبارت است از حفر ه یا گودالی که قابلیت جذب داشته و کف آن تا بالاترین سطح ایستابی حداقل 3 متر فاصله داشته باشد. - ترانشه جذبی : عبارت است از مجموعه اي از کانال هاي افقی که فاضلاب به منطور جذب در زمین به آنها تخلیه شده و فاصله کف آنها از بالاترین سطح ایستابی حداقل 3 متر باشد . - کنار گذر : کانالی است که فاضلاب را بدون عبور از بخشی از تصفیه خانه یا کل آن به بخش دیگر و یا کانال خروجی هدایت کند . - نمونه مرکب : عبارت است از تهیه یک نمونه 24 ساعته از نمونه هائی که با فواصل زمانی حداکثر 4 ساعت تهیه شده اند . ملاحظات کلی

 • تخلیه فاضلابها باید بر اساس استاندار هایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شود
و رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروري است .
 • مسئولین منابع آلوده کننده باید فاضلابهاي تولید را با بررسی هاي مهندسی و استفاده از تکنولوژي مناسب
و اقتصادي تا حد استانداردهاي تصفیه نماید .
 • اندازه گیري غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضلابها باید بلافاصله پس از آخرین واحد تصفیه
اي تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد .
 • اندازه گیري جهت تطبیق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تاسیسات تصفیه فاضلاب باید بر مبناي نمونه
مرکب صورت گیرد. در سیستم هائی که تخلیه ناپیوسته دارند اندازه گیري در طول زمان تخلیه ملاك خواهد بود .
 • لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضلاب قبل از دفع بایستی به صورت مناسب تصفیه شده و تخلیه نهائی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گردد.
 • فاضلاب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و بنحوي وارد آبهاي پذیرنده گردد که حداکثر اختلاط صورت
گیرد .
 • فاضلاب خروجی نبایستی داري بوي نامطبوع بوده و حاوي کف واجسام شناور باشد .
 • رنگ و کدورت فاضلاب خروجی نباید ظواهر طبیعی آبهاي پذیرنده و محلی تخلیه را به طور محسوس تغییر
دهد.
 • روش هاي سنجش پارامترهاي آلوده کننده بر مبناي روشهاي ذکر شده در کتاب Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water خواهد بود .
 • استفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف تانک با بکارگیري چاهها و یا ترانشه هاي جذبی در مناطقی که
فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهاي زیر زمینی کمتر از 3 متر می باشد ممنوع است .
 • ضمن رعایت استاندادهاي مربوطه خروجی فاضلابها نباید کیفیت آب را براي استفاده هاي منظور شده تغییر دهد .
 • رقیق کردن فاضلاب تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمی باشد.
 • استفاده از روشهاي تبخیر فاضلابها با کسب موافقت سازمان محیط زیست مجاز است .
 • استفاده از کنار گذر ممنوع است ، کنار گذر هائی که صرفا جهت رفع اشکال واحدهاي تصفیه اي بکار رفته و یا در زمان جمع آوري توام فاضلاب شهری با باران مورد استفاده قرار می گیرند مجاز است .
 • تاسیسات تصفیه فاضلاب بایستی به گونه اي طراحی ، احداث و بهره برداري گردد تا پیش بینی هاي لازم
جهت به حداقل رسانیدن آلودگی در مواقع اضطراري از قبیل شرایط آب و هوایی نامناسب، قطع برق، نارسائی تجهیزات مکانیکی و … فراهم گردد . آن دسته از فاضلابهاي صنعتی که آلودگی آنها بیش از این استانداردها نباشد می تواند فاضلاب خود را با کسب موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند .4 تبصره 1- تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 200 متري بیش از ده درصد افزایش ندهد. تبصره 2- تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد . تبصره 3- صنایع موجود مجاز خواهند بود BOD5 و COD را حداقل 90 درصد کاهش دهند. تبصره 4- درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از 3 درجه سانتیگراد در شعاع 200 متری ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد. تبصره 5- تعداد تخم انگل(نماتد) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاري محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد .   کلمات کلیدی : فاضلاب, استاندارد, آلودگی محیط زیست